Akutpladser og MDP

I Hundested findes der 20 Midlertidige Døgnpladser, hvoraf 3 er Akutpladser. Alle 20 stuer er med eget bad/toilet og terrasse. Til afdelingen hører et fællesområde med køkken, dagligstue og atriumgård.

MDP

Indlæggelse på en døgnplads foregår via visitationen og kan være af varierende længde, alt efter behovet hos den enkelte borger. Indlæggelse på akutplads skal dog visiteres af egen læge/lægevagten. Afdelingen bemandes døgnet rundt af hhv. sygeplejersker, social og sundhedsassistenter samt social og sundhedshjælpere.  På hverdage er der ligeledes tilknyttet fysioterapeuter og ergoterapeuter fra "Træning og Aktivitet" i Frederiksværk, samt visitatorer.

Der arbejdes udfra kommunens værdier: helhed, mulighed og redelighed, samt efter rehabiliteringstanken, hvor der i samarbejde med borgeren og evt. pårørende fastlægges mål for opholdet.

Typer af ophold der tilbydes på MDP: 

- Rehabilitering; Genoptræning af borgere med specifikke mål for, at opnå størst mulig grad af selvhjulpenhed

- Observation; Observation af borgerens funktionsevne over hele døgnet til afdækning af dennes behov for hjemmehjælp, hjælpemidler og boligændringer i hjemmet efter udskrivelse. Desuden afklaring af fremtidig bolig

- Terminal: Pleje, omsorg og palliation i den sidste tid

- Aflastning: Aflastning i en tidsbegrænset periode

- Venteplads: Tilbydes til borgere der ikke kan være i eget hjem og venter på plejebolig/ældrebolig, vær opmærksom på de særlige regler vedrørende garantiventelisten og ophold på MDP (Se nedenstående link)

- Akutplads: 3-5 dages ophold mhp. at forebygge indlæggelse/genindlæggelse

Under opholdet forventes det, at du er aktivt deltagende i din hverdag. Dette betyder at du fx. selv selv henter din mad og drikkelse i køkkenet, rydder op efter dig selv samt deltager i fællesaktiviteter.

Al hverdagsaktivitet bliver betragtet som træning. Mandag, onsdag og fredag er er gymnastik i dagligstuen kl 10.30. Afdelingen giver ligeledes rig mulighed for udendørs aktiviteter i den smukke natur omkring centret.

 

 

 

Sidst opdateret 8. juni 2018